Registruotis konsultacijai

Naudinga žinoti

PRIVATUMO POLITIKA PACIENTAMS

Ordoline rūpinasi savo klientų ir jų pacientų privatumu, todėl tvarkydami asmens duomenis užtikriname aukštą apsaugos lygį. Ši privatumo politika suteiks Jums informaciją kaip mes tvarkome klientų (odontologų) ir pacientų asmens duomenis Ordoline internetinėje svetainėje dr.Ordoline.com ir kokias teises turite dėl tvarkomų duomenų.

DUOMENŲ VALDYTOJAS

 • Asmens duomenų valdytojas yra UAB Ordoline (toliau – Ordoline), juridinio asmens kodas: 305610551; adresas: A. Vivulskio g. 7-202, Vilnius, Lietuva.

ORDOLINE TVARKOMI KLIENTŲ (ODONTOLOGŲ) ASMENS DUOMENYS

 • Dantų tiesinimo kapų užsakymo, gamybos ir tiekimo procese Ordoline tvarko užsakymus teikiančių odontologų asmens duomenis: vardą, pavardę, kvalifikaciją, darbovietę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prisijungimų prie odontologo paskyros duomenis.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 • Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra reikalingi siekiant kokybiškai pagaminti odontologo užsakomas dantų tiesinimo kapas ir užtikrinti sklandų jų tiekimą t.y. įvykdyti sutartį dėl dantų tiesinimo kapų gamybos.
  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio b) papunktis suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu jie būtini, siekiant įvykdyti sutartį.
 • Klientų (odontologų) asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas gali būti tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių, pasiūlymų siuntimui), jeigu yra gaunamas raštiškas klientų sutikimas tokių duomenų tvarkymui.
  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio a) papunktis suteikia teisę tokius duomenis tvarkyti duomenų subjekto sutikimu.

Asmens duomenų saugojimo terminas

 • Užsakymą dantų tiesinimo kapoms pateikusio odontologo asmens duomenys, tvarkomi tikslu įvykdyti sutartį dėl dantų tiesinimo kapų gamybos: vardas, pavardė, kvalifikacija, darbovietė ir prisijungimų prie odontologo paskyros duomenys yra saugomi 15 metų nuo dantų tiesinimo kapų pagaminimo. Šį terminą numato Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys pacientų medicinos dokumentų saugojimo terminus. Odontologo telefono numeris yra saugomas 2 metus nuo paskutinio užsakymo dantų tiesinimo kapų gamybai pateikimo.
  • Klientų (odontologų) asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu saugomi du mėnesius nuo sutikimo atšaukimo arba nuo Ordoline sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslu priėmimo dienos.

Asmens duomenų teikimas

 • Užsakymus dantų tiesinimo kapoms pateikusių odontologų asmens duomenys gali būti teikiami kompetentingoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Odontologų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami Klinikos parinktiems duomenų tvarkytojams, teikiantiems Klinikai informacinės sistemos priežiūros, transportavimo, reklamos ir kitas panašias paslaugas, taip pat Ordoline distributoriams. Duomenų tvarkytojai duomenis tvarko pagal Klinikos nurodymus ir tik tiek, kiek reikia paslaugų suteikimui. Visi duomenų tvarkytojai yra įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų saugumą reglamentuojančias nuostatas.

ORDOLINE TVARKOMI PACIENTŲ ASMENS DUOMENYS

 • Dantų tiesinimo kapų užsakymo, gamybos ir tiekimo procese Ordoline tvarko užsakymuose nurodytų pacientų asmens duomenis: vardą, pavardę, gimimo datą ir specialių kategorijų pacientų asmens duomenis: duomenis apie paciento dantų ir sąkandžio būklę, paciento nusiskundimus, taikomą ortodontinį gydymą, paciento medicininius vaizdus (rentgeno nuotraukas), vaizdo duomenis (veido ir dantų fotonuotraukas)).

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas

 • Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra reikalingi siekiant kokybiškai pagaminti odontologo užsakomas dantų tiesinimo kapas t.y. kokybiškai suteikti burnos priežiūros paslaugas. Lietuvos Respublikos teisės aktai įpareigoja teikiant burnos priežiūros paslaugas pildyti pacientų medicinos dokumentus, identifikuojant konkretų pacientą.
  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) 6 straipsnio c) papunktis suteikia teisę tvarkyti asmens duomenis, jeigu jie būtini, kad būtų įvykdyta taikoma teisinė prievolė.
  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 9 straipsnio h) papunktis suteikia teisę tvarkyti specialių kategorijų asmens duomenis, jeigu tai būtina teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Ordoline gali tvarkyti pacientų kontaktinius duomenis: telefono numerį ir el. pašto adresą komunikacijos su pacientu tikslu,  siekiant teisėtų Ordoline interesų t.y. siekiant susisiekti su pacientu dėl dantų tiesinimo kapų pristatymo arba siekiant gauti papildomos informacijos, reikalingos užsakymo įvykdymui.
  • Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio f) papunktis suteikia teisę duomenis tvarkyti siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų..

Asmens duomenų saugojimo terminas

 • Pacientų asmens duomenys tvarkomi burnos priežiūros paslaugų teikimo tikslu saugomi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą terminą (15 metų). Pacientų kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir el. pašto adresas) yra saugomi 5 metus nuo užsakymo dantų tiesinimo kapų gamybai pateikimo.

Asmens duomenų teikimas

 • Pacientų asmens duomenys gali būti teikiami kompetentingoms institucijoms vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pacientų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami Klinikos parinktiems duomenų tvarkytojams, teikiantiems Klinikai informacinės sistemos priežiūros paslaugas, taip pat Ordoline distributoriams. Duomenų tvarkytojai duomenis tvarko pagal Klinikos nurodymus ir tik tiek kiek reikia paslaugų suteikimui. Visi duomenų tvarkytojai yra įsipareigoję užtikrinti asmens duomenų saugumą reglamentuojančias nuostatas.

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

 • Pacientų asmens duomenys yra tvarkomi įgyvendinant atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO

 • Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad Ordoline leistų nemokamai susipažinti su jų asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Duomenų subjektai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą asmens duomenų tvarkymui, jeigu asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu. Duomenų subjektai turi teisę į duomenų perkeliamumą.
 • Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad Ordoline nebetvarkytų jų asmens duomenų ir Ordoline juos panaikintų, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • atšaukiamas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo buvo grindžiamas duomenų tvarkymas ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;
  • asmens duomenys tvarkomi neteisėtai;
  • pateikiamas prieštaravimas, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Ordoline teisėto intereso pagrindu ir duomenų subjekto  interesai konkrečiu atveju yra viršesni.
 • Duomenų subjektai turi teisę prašyti, kad Ordoline apribotų asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą Ordoline su asmens duomenimis nebeatliks jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Prašymas asmens duomenų tvarkymo apribojimui gali būti teikiamas, esant bent vienai iš šių aplinkybių:
  • asmens duomenys yra netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
  • asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti;
  • Klinikai asmens duomenys nebereikalingi nustatytais tikslais, tačiau reikalingi duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • asmens duomenys tvarkomi duomenų subjektui prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas šiuo pagrindu apribojamas iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių tvarkomi asmens duomenys yra viršesnės už duomenų subjekto priežastis).
 • Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad duomenų subjektui leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos pateiktus asmens duomenis, kuriuos Klinika tvarko automatizuotomis priemonėmis ir kurių tvarkymas yra grindžiamas duomenų subjekto sutikimu arba sutartimi su duomenų subjektu. Esant techninėms galimybėms, duomenų subjekto prašymu tokie asmens duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam duomenų subjekto nurodytam duomenų valdytojui.
 • Su asmens duomenų apsauga susijusius prašymus galima pateikti:
  • asmeniškai adresu: A. Vivulskio g. 7-202, Vilnius, Lietuva;
  • paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: A. Vivulskio g. 7-202, Vilnius, Lietuva;
 • Pateikdamas prašymą duomenų subjektas ar jo atstovas privalo patvirtinti savo tapatybę.
 • Duomenų subjektai, manantys, kad yra pažeidžiamos jų teisės dėl asmens duomenų tvarkymo, turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, el. paštas: ada@ada.lt