Registruotis konsultacijai

Paslaugos teikimo sąlygos

Naudojantis „Ordoline“ interneto svetaine privaloma laikytis toliau nurodytų sąlygų.

Prašom peržiūrėti toliau pateiktas sąlygas, susijusias su interneto svetainės naudojimu. Gaudami, naudodami ar atsisiųsdami bet kokią informaciją ir (arba) medžiagą iš šios interneto svetainės sutinkate, kad privalote laikytis šių sąlygų (toliau – „Paslaugos teikimo sąlygos“). Jei nesutinkate su šiomis Paslaugos teikimo sąlygomis, negalite naudotis šia interneto svetaine. Šioje interneto svetainėje gali būti kitų su nuosavybės teisėmis susijusių pranešimų ir su autorių teisėmis susijusios informacijos, kurių sąlygų būtina laikytis.

Sąvokos „jūs“, „jums“ ir „jūsų“ reiškia jus, kaip asmenį, kuris lankosi šioje interneto svetaine ar ja naudojasi. Sąvokos „Ordoline“, „mes“, „mums“ ir „mūsų“ reiškia „Ordoline“.

Medicininės atsakomybės ribojimo pareiškimas

Visa šioje interneto svetainėje skelbiama informacija, įskaitant su ortodontinėmis, stomatologinėmis, medicininėmis ar sveikatos būklėmis susijusią informaciją, taip pat informaciją apie produktus ir gydymą, pateikiama tik informacijos tikslais. Ši informacija neturėtų būti laikoma išsamia ir ji nepakeičia paciento apsilankymo, skambučio, konsultacijos su ortodontu, stomatologu ar medicinos specialistu ar tokio specialisto patarimo; taip pat ji nepakeičia bet kokios ant produkto pakuotės ar etiketės ar jose pateiktos informacijos. Naudojantis šia interneto svetaine gauta informacija nėra baigtinė ir neapima visų ortodontinių ar stomatologinių procedūrų ar gydymo.

Šioje interneto svetainėje skelbiama informacija ir visos nuorodos į kitas svetaines pateikiamos tik informacijos tikslais ir nėra skirtos medicininiam patarimui dėl bet kokios medicininės būklei pateikti. Naudojantis šia interneto svetaine nesukuriamas gydytojo ir paciento ryšys.

1. Interneto svetainės turinio naudojimas

Remiantis šiomis Paslaugos teikimo sąlygomis, suteikiame jums ribotą, asmeninę, atšaukiamą, neišskirtinę ir neperduodamą licenciją naudotis šia interneto svetaine asmeniniais tikslais. Šios licencijos negalima parduoti ar platinti. Sutinkate neatkurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neparduoti, neperparduoti šioje interneto svetainėje skelbiamo turinio, prieigos prie jos, taip pat nenaudoti šios interneto svetainės turinio ar prieigos prie jos jokiais komerciniais tikslais. Sutinkate nekopijuoti ir neskelbti jokiame tinklo kompiuteryje, netransliuoti jokiose žiniasklaidos priemonėse, nenaudoti, nekeisti, neplatinti, nepublikuoti, neperduoti jokios mūsų interneto svetainėje rastos medžiagos ir jos pagrindu nekurti jokių išvestinių darbų jokiais viešinimo ar komerciniais tikslais. Jums draudžiama kokiais nors būdais keisti šioje interneto svetainėje skelbiamą medžiagą.

Išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip, jokia šioje interneto svetainėje skelbiama informacija negali būti laikoma numanomai, laikantis estoppel principo ar kitaip suteikiančia licenciją ar teisę pagal „Ordoline“ ar kitos trečiosios šalies autorių, patento, prekių ženklo ar kitas intelektinės nuosavybės teises.

2. Naudotojo elgesio taisyklės

Sutinkate nenaudoti interneto svetainės toliau nurodytais tikslais:

  • skelbti ar perduoti bet kokią su šios interneto svetainės dalyku nesusijusią medžiagą;
  • pažeisti ar bandyti pažeisti taikytinus vietos, valstybinius, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus ar reglamentus;
  • pažeisti bet kurios trečiosios šalies teises, įskaitant, be kita ko, intelektinės nuosavybės, sutartines, privatumo ar viešumo teises;
  • trikdyti ar pažeisti svetainę ar per interneto svetainę pasiekiamus kompiuterių serverius ar plokštes;
  • sąmoningai, neturint leidimo ieškoti informacijos apie kitiems naudotojams priklausančius failus, kitus duomenis ar slaptažodžius, daryti jų kopijas ar juos keisti; gauti naudotojų vardus, el. pašto adresus ar kitą asmens informaciją bet kokiais tikslais;
  • apsimesti kitu asmeniu, melagingai teigti ar kitaip pareikšti apie savo ryšį su asmeniu ar subjektu;
  • šmeižti, išnaudoti, gąsdinti, sekti, grasinti kitiems asmenims ar kitaip pažeisti jų juridines teises (pavyzdžiui, privatumo ir viešumo teises); naudoti rasistinio pobūdžio, etninę diskriminaciją skatinančią ar kitaip įžeidžiančią kalbą; aptarti ar siūlyti neteisėtą veiklą; naudoti netinkamą / nepadoraus turinio kalbą, siūlyti / skelbti seksualinio pobūdžio nuotraukas (tikras ar imituojamas);
  • pateikti informaciją, kuri jūsų žiniomis yra neteisinga ar klaidinanti ar kuri skatina imtis neteisėtos veiklos, piratavimo ar elgesio, kuriuo siekiama išnaudoti, grasinti ar kuris yra nepadorus, šmeižikiškas ar įžeidžiantis;
  • dalyvauti platinant arba sudaryti sąlygas platinti neužsakytus masinius laiškus ar brukalą.

Jei interneto svetaine naudositės bet kuriuo iš pirma nurodytų tikslų, „Ordoline“ gali savo nuožiūra nebeleisti jums naudotis interneto svetaine ir patraukti jus atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

3. Interneto svetainės keitimas ir uždarymas

„Ordoline“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir karts nuo karto keisti interneto svetainę (arba jos dalį) ar laikinai arba visam laikui ją (arba jos dalį) uždaryti be įspėjimo. Sutinkate, kad „Ordoline“ neprisiima atsakomybės jūsų ar bet kurios trečiosios šalies atžvilgiu dėl interneto svetainės keitimo, laikino sustabdymo arba uždarymo. Mes taip pat galime bet kuriuo metu be įspėjimo tobulinti ir (arba) keisti šioje interneto svetainėje pateikiamus produktus, paslaugas ir (arba) programas.

4. Kitos interneto svetainės ir ištekliai

Šia interneto svetaine besinaudojančios trečiosios šalys gali teikti nuorodas arba suteikti prieigą prie kitų interneto svetainių ir išteklių. Kadangi „Ordoline“ nekontroliuoja tokių svetainių ar išteklių, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad „Ordoline“ nėra atsakinga už tokių svetainių ar išteklių prieinamumą, taip pat neprisiima atsakomybės už tokiose svetainėse ar ištekliuose skelbiamą ar juose esantį turinį, reklamą, produktus ar kitą medžiagą ir jų nepatvirtina. Taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad „Ordoline“ nėra tiesiogiai ar netiesiogiai atsakinga ir neprisiima atsakomybės už jokią žalą ar nuostolius, kurie atsirado, tariamai atsirado ar yra susiję su naudojimusi ar pasikliovimu šiose svetainėse ar ištekliuose skelbiamu arba per juos pasiekiamu turiniu, prekėmis ar interneto svetainėmis.